OSPA Vrancea

Oficiul pentru Studii pedologice si Agrochimice Vrancea ospa-vrancea.ro

OSPA Vrancea

Oficiul pentru Studii pedologice si Agrochimice Vrancea ospa-vrancea.ro

OSPA Vrancea

Oficiul pentru Studii pedologice si Agrochimice Vrancea ospa-vrancea.ro

OSPA Vrancea

Oficiul pentru Studii pedologice si Agrochimice Vrancea ospa-vrancea.ro

Noutati

23.02.2023 Informare cartofi 2023 O. F. Vrancea

23.02.2023 Informare cartof sesiunea II O.F. Vrancea

ANUNŢ
privind activitatea Comisiei pentru inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire, la nivelul Municipiului Focşani


In data de 23.02.2021, la sediul Primăriei municipiului Focşani au fost convocaţi în şedinţă de lucru membrii Comisiei pentru inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire.

Comisia pentru inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire, constituită în baza Ordinului Prefectului Judeţului Vrancea nr. 75/01.02.2021 îşi desfăşoară activitatea în sediul Primăriei municipiului Focşani şi se ocupă de identificarea, constatarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare pentru terenurile degradate, respectiv acele terenuri care şi-au pierdut capacitatea de producţie agricolă şi care pot fi ameliorate prin împădurire.

Pot fi încadrate în categoria terenurilor degradate, care pot fi ameliorate prin împădurire următoarele categorii de terenuri:

- terenuri care prezintă eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă sau eroziune în adâncime (ogaşe, ravene, torenţi),

- terenuri care sunt afectate de alunecări de teren, prăbuşiri, surpări;

- terenuri care prezintă exces permanent de umiditate, sare, aciditate ridicată;

- terenuri poluate cu substanţe chimice, petroliere, noxe;

- terenuri care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea solului;

- terenuri care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată.

Proprietarul terenului sau orice altă persoană fizică sau juridică interesată, care are cunoştinţă de existenţa unor astfel de terenuri degradate pe raza Municipiului Focşani, poate depune o sesizare la registratura generală a Primăriei municipiului Focşani din bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis sau la adresa de email: primarie@focsani.info. Sesizarea va fi analizată de Comisia pentru inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire, la nivelul Municipiului Focşani şi hotărârea comisiei comunicată persoanei care a semnalat existenţa terenurilor degradate.

Foarte important!

Deşi terenurile incluse în perimetrul de ameliorare sunt predate de către proprietar/administrator în vederea aplicării măsurilor şi lucrărilor prevăzute în proiectul de amelioare, proprietarul terenului îşi păstrează dreptul de proprietate, urmând ca la sfârşitul acţiunii de ameliorare, terenul împădurit să fie predat înapoi, proprietarului de drept.

Activitate si atributii

Unitate specializată, dispunând de un personal tehnic de specialitate, bază materială adecvată şi o bogată experienţă

Studii

pedologice, pedohidrologice, geotehnice pentru o gamă diversificată de lucrări materializate în proiecte pentru sistematizarea, amenajarea şi organizarea teritoriului, pentru înfiinţarea şi modernizarea plantaţiilor de pomi şi viţă-de-vie, a pajiştilor, a serelor şi solariilor, irigaţii, desecări, orezării, amenajamente silvice şi piscicole, reconstrucţie ecologică, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol şi a mediului înconjurător în agricultură şi silvicultură

Efectuează

bonitarea şi zonarea ecologică a plantelor agricole precum şi stabilirea clasei de calitate (fertilitate) a terenurilor pentru întocmirea părţii calitative a cadastrului agricol, precum şi pentru necesităţi diverse (impozitare, arendare, schimburi de terenuri, monitorizarea concesionării etc.)

Realizeaza

cercetări ştiinţifice în câmpurile experimentale proprii amplasate în zone pedoclimatice caracteristice, pentru fundamentarea şi optimizarea aplicării îngrăşămintelor noi şi a unor surse neconvenţionale în vederea omologării lor în agricultură, studiul proceselor fizice, chimice şi biologice ale solului, în vederea fundamentării soluţiilor de ameliorare şi protecţia resurselor de sol, precum şi de exprimare a fertilităţii terenurilor prin echivalare în produse de origine vegetală sau animală.

Răspunde

diverselor probleme privind protecţia, ameliorarea şi folosirea eficientă a solului şi de caracterizarea terenurilor agricole în funcţie de cerinţele managementului unei exploataţii agricole în context similar cu alte activităţi tehnice precum omologarea soiurilor, controlul calităţii seminţelor, protecţia plantelor, a pădurilor şi a mediului în vederea realizării unui echilibru agro-silvo-cinegetic etc. obiective esenţiale ale activităţii de producţie şi cercetare agricolă şi silvică, sarcini ce decurg din programele prioritare ale MAPDR în domeniu.

Program de lucru

 • ospa-vrancea.ro

Prezentare

 • Oficiile de studii pedologice si agrochimice sunt organe tehnice de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale si functioneazã ca institutii publice, cu personalitate juridicã, în subordinea directiilor pentru agriculturã judetene si a municipiului Bucuresti.
 • Inființată în anul 1990, OSPA Vrancea are deja o bogată experientă, o bază materială adecvată cât și personal tehnic de specialitate pentru a executa lucrări specifice obiectului de activitate la prețuri accesibile.
 • Studii ce se pot executa de catre OSPA Vrancea
   - studii pedologice si încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizãrii datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corectã a obligatiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative si la nivel de detinãtor;
   - studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulatiei juridice a acestora;
   - studii pedologice si bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionãrii, arendãrii, comasãrii parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea creditului ipotecar;
   - documentatii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
   - studii de evaluare, prognozã si avertizare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare, precum si pentru terenurile degradate;
   - studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însusiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
   - studii de impact si ale bilantului de mediu pentru obtinerea autorizatiei de mediu, potrivit prevederilor legale;
   - studii de specialitate privind poluarea solului;
   - studii pedologice necesare aplicãrii prevederilor legale pentru scoaterea definitivã sau temporarã a terenurilor din circuitul agricol si stabilirea corectã a taxelor aferente;
   - studii pedologice pentru silviculturã;
   - studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate si poluate sau pentru prevenirea si combaterea aridizãrii;
   - studii de specialitate pentru înfiintarea plantatiilor de livezi, vii, amenajãri orizicole si legumicole, silvice si piscicole si alte amenajãri agrosilvice;
   - studii si analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului si altele, solicitate de Autoritătile centrale pentru mediu, agricultura, finante, industrie şi comerţ, transporturi, dezvoltare si prognoza etc.
   - studii agrochimice pentru utilizarea rationalã si eficientã a îngrãsãmintelor si amendamentelor;
   - studii agropedologice privind exploatarea rationalã si eficientã a terenurilor agricole;
   - studii de planificare a utilizãrii optime a terenurilor agricole;
   - analize de sol, a apei de irigat;
   - servicii de consultantã si extensie;
   - supravegherea si controlul privind respectarea legilor cu privire la protectia solului;
   - supravegherea si controlul modului de aplicare si respectare a reglementãrilor privind utilizarea îngrãsãmintelor;
 • Tarife servicii si analize efectuate de OSPA Vrancea

  ospa-vrancea.ro

  Nr.Denumirea analizeiPreţ (RON)
  1Conditionare probe09,00
  2Umiditate20,00
  3Analiza gronulometrică48,00
  4Sensitate aparenta24,00
  5pH09,00
  6Carbonaţi20,00
  7Carbonat activ de calciu29,00
  8Humus29,00
  9Fosfor solubil in AL17,00
  10Potasiu solubil in AL14,00
  11Aciditate hidrolitica/td>20,00
  12Suma bazelor26,00
  13Continut total de saruri solubile17,00
  14Cloruri11,00
  15Sulfaţi15,00
  16Capacitate totala de schimb cationic46,00
  17Sodiu solubil09,00
  18Calcule si buletine10,00

  Analize necesare pentru monitorizarea calităţii solurilor

  • ospa-vrancea.ro

   Structura sol 1

   .

  • ospa-vrancea.ro

   Structura sol 2

   .

  • ospa-vrancea.ro

   Structura sol 3

  ospa-vrancea.ro

  Acte normative si atributii

  Oficiile pentru Studii Pedologice şi Agrochimice (deci şi OSPA Vrancea) sunt înfiinţate în baza Decretului 151/1975 şi în prezent funcţionează în conformitate cu prevederile Ord. nr. 278/2011 și Ordinului 238/2011 cu modificările şi completările ulterioare (HG 1331/2004), a HG 362/2002, privind organizarea şi funcţionare a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în baza OUG. 38/2002 și a OUG. 243/2011 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură precum şi a Ord. MAAP 278/2011, având sarcini ce decurg din Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură; privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice, precum şi realizarea şi reactualizarea periodică a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură ,,anual o dată cu adoptarea legii bugetului de stat, se aprobă suprafeţele şi sumele aferente execuţiei programului stabilit”, precum şi a celor referitoare la implementarea politicilor agricole şi comunitare cu privire la : “..optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor, cercetare ştiinţifică de specialitate.. “ iniţiate de către MADR conform HG 8/2009 (capI , art1, al 3) şi a completărilor făcute în baza Hotarârii Guvernului nr.725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Hotarârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura judetene şi a municipilui Bucureşti. ``Studiile pedologice şi agrochimice şi informaţiile din Baza de date a sistemelor judeţene de monitorizare sol-teren, aflate la OSPA, reprezintă bun proprietate publică şi sunt accesibile contra cost persoanelor fizice şi juridice interesate, cu excepţia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale” (Ordinului 238/2011, Art. 13)

  De asemenea dorim să menţionăm faptul că obiectul de activitate şi atribuţiile oficiilor de studii pedologice şi agrochimice acestea (deci şi OSPA Vrancea) execută contra cost persoanelor fizice şi juridice:

 • a) studii pedologice în vederea aplicării lucrărilor agropedoameliorative, respectiv a măsurilor de protecţie şi creştere a capacităţii de producţie a solurilor (amendare, scarificare, afânare, combaterea eroziunii solurilor);
 • b) studii de încadrare a terenurilor agricole în clase de calitate în vederea concesionării, arendării şi în dimensionarea creditului ipotecar;
 • c) studii pentru furnizarea datelor necesare stabilirii corecte a impozitului pe venitul agricol şi altor taxe, în vederea stabilirii corecte a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor;
 • d) studii de specialitate privind poluarea solului;
 • e) studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole, silvice şi piscicole şi a altor amenajări agrosilvice;
 • f) studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
 • g) studii de specialitate privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
 • h) studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente;
 • i) studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;
 • j) studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra obiectivelor social economice;
 • k) analize de sol, plantă, îngrăşăminte, rezidii de pesticide din sol şi plantă;
 • l) analize privind calitatea produselor alimentare potrivit legii;
 • m) testări sau verificări de produse şi tehnologii de producţie ecologică pentru agricultură şi silvicultură;
 • n) servicii de consultanţă şi extensie specifice, precum şi prestări de servicii pentru persoane fizice sau juridice străine, în domeniul de activitate;
 • Formulare

  Cereri studii pedologice persoane fizice

 • Comanda studiu pedologic: click aici
 • Analize laborator - sol: click aici
 • Aviz mediu: click aici
 • Clasa calitate: click aici
 • Dejectii: click aici
 • Impadurire: click aici
 • Infiintare plantatie pomi: click aici
 • Potential agricol: click aici
 • Reconversie-modernizare vie: click aici

 • Cereri studii pedologice persoane juridice

 • Comanda studiu pedologic: click aici
 • Analize laborator - sol: click aici
 • Aviz mediu: click aici
 • Clasa calitate: click aici
 • Dejectii: click aici
 • Impadurire: click aici
 • Infiintare plantatie pomi: click aici
 • Potential agricol: click aici
 • Reconversie-modernizare vie: click aici
 • Informatii de interes public

 • a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice: click aici
 • b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:
 • c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
   pentru numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice click aici
 • d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet: click aici;
 • e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:
 • f) programele şi strategiile proprii;
 • g) lista cuprinzând documentele de interes public: click aici
 • h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi anume:
  • Reclamaţia - care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice; Plângerea - care se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
 • j) tarife pentru analizele de laborator: click aici
 • k) cerere tip:
  • cerere pentru analizarea probelor de sol: click aici
  • cerere pentru aviz privind încadrarea terenurilor în clase de calitate (P.U.Z., P.U.G., Scoatere din circuitul agricol, Redare în circuitul agricol): click aici
  • cerere pentru studiu pedologic privind recalcularea notelor de favorabilitate: click aici
  • cerere pentru studiu pedologic și agrochimic pentru amenajamente pastorale: click aici
 • l) modele contracte:
 • m) declarații de avere și interese:

 • Organizare  ospa-vrancea.ro  ospa-vrancea.ro

  ospa-vrancea.ro

  Pachete de analize

  Preturi oferite pentru pachete uzuale de analize pedologice si agrochimice

  Pachet minimal
  lei 149
  pachet
  • Analiza 1
  • Analiza 2
  • Analiza 3
  • Analiza 4
  • Comanda
  Pachet complet
  lei 449
  pachet
  • Analiza 1
  • Analiza 2
  • Analiza 3
  • Analiza 4
  • Comanda

  Contact

  Program de functionare

   Luni - Vineri: 8:30 - 16:30

  Ne puteti contacta la:

   OSPA VranceaAdresa: Str. Republicii, Nr. 5 Focsani - VranceaRomania


   Telefon/Fax: +40 237 226465

   Email:

   • ospa.vn@madr.ro
   • ospavn@yahoo.com